فرآیندهای استخراج فلزات در اثر حرارت برای سنگ منگنز